top of page

Termeni și condiții

1. Termeni generali

Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare ale site-ului www.dentalist.ro (denumit în continuare “Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.dentalist.ro, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului.

 

În înțelesul Termenilor și Condiţiilor: “Site” înseamnă în continuare site-ul de internet www.dentalist.ro; “Administratorul Site-ului” înseamnă în continuare S.C. DENTSTAR PREMIUM S.R.L. cu sediul în Intrarea Taciunelui nr 5, sector 2, București; “Serviciul” înseamnă orice serviciu oferit pe Site, și/sau orice modul sau componenta a acestuia; “Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoana care vizitează sau accesează Site-ul, care își creează cont pe Site sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul.

 

Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din acestea, astfel cum acestea sunt formulate în prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea Site-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și / sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

 

Prin înregistrare Utilizatorul acceptă în întregime și necondiționat prevederile acestor Termeni si Conditii și înțelege să utilizeze Serviciul în strictă conformitate cu acestea. Utilizatorii înțeleg și acceptă că utilizarea precum și orice accesare sau vizitare în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și / sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor si Conditiilor și a oricărei prevederi din acestea; neacceptarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizatorii menționați mai sus atrage obligația acestora de a înceta de îndată accesarea Site-ului.

 

2. Drepturile asupra conținutului Site-ului

Conținutul și elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice forma de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) aparțin Administratorului Site-ului și partenerilor săi și reprezinta conținutul Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedentă nu aparțin Administratorului Site-ului sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă, și nici opiniile și/sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului postate pe Site sau față de Conținutul Site-ului în general. În cazurile în care Conținutul Site-ului, indiferent de zonă în care se afla în Site și indiferent de tip este preluat de Administratorului Site-ului de la alți producători / emitenți de conținut sau materiale în fomat text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și regulilor incidente în asemenea cazuri.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ, și că Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Site-ului, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

 

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Adminstratorul Site-ului și partenerii săi le dețin asupra / în legătură cu Site-ul, Conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenta a acestora sau în legătură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării a vreuneia din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere față de autorii / proprietarii Continutului Site-ului. Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se afla în Site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau castiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Site-ului.

 

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decat cele personale; Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanța orice persoană și / sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului Site-ului în orice scopuri decat cele personale pot fi trimise la adresa: S.C. DENTSTAR PREMIUM S.R.L. cu sediul în Intrarea Taciunelui nr 5, sector 2, Bucureșt; cu mențiunea “Pentru echipa Dentalist” sau prin oricare dintre modalitățile indicate la pagina de Contact a Site-ului. Orice persoane care expediază în orice mod informații ori materiale către Site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către Site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Administratorului Site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective.

 

Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către Site sunt de acord să cedeze exclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora către Administratorul Site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a conținutului cu care contribuie sau posteaza pe Site. Administratorul Site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat sau încărcat pe site sau în oricare din modulele acestuia (cum ar fi, dar fără a se limita la formularul de comanda sau consultație) pe Site de către orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conținut. Orice persoane care expediază în orice mod informații, comentarii, opinii, ori materiale către Site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod pe ceilalţi Utilizatori prin informaţiile, comentariile şi materiale expediate, şi acceptă şi înţeleg că ei sunt singurii care pot fi traşi la răspundere pentru veridicitatea, validitatea, corectitudinea informaţiilor, comentariilor, opiniilor şi materialelor, incluzând dar fără a se limita la consecinţele juridice în legătură cu utilizarea lor. Este strict interzisă postarea pe Site a oricărui conținut, incluzand materiale, comentarii, imagini, secvente video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, soviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod, sau care ar încalcă orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare.

 

Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricarora din prevederile Termenilor și Condițiilor, Administratorul Site-ului va putea opta în mod discreționar pentru nepublicarea oricărui conținut expediat de Utilizator în vederea postarii către Site ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea conținut, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens. Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul le ofera doar o platforma de informare și comunicare și ca doar ei singuri raspund pentru orice materiale, date și informații postate pe Site indiferent de formă și partea în care apar (de exemplu blog, avatar, comentarii etc., dar fără a se limita la acestea) și pentru orice efecte juridice și / sau comerciale derivand din acestea.

 

3. Legătură cu alte site-uri

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile în legătură cu Conținutul Site-ului, dar care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa.

 

Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implica aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul Site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscand ca utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

 

4. Limitarea răspunderii

Administratorul Site-ului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Site-ului, sau pentru întreg conținutul oferit de către Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

 

Administratorul Site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru Conținutul Site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei parte, secvență, modul al Continutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizarii acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale Conținutului Site-ului.

 

Utilizatorii înțeleg și acceptă că funcționarea Site-ului poate fi afectata de anumite condiții obiective, precum și ca orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului “așa cum sunt”, “așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecință, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din Conţinutul Site-ului, inclusiv dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvențele video, avatarurile, blogurile, sau orice alta activitate legată de utilizarea, precum și niciun alt efect juridic derivand din acestea.

 

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.

 

În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

 

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau prin intermediul Serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.

 

În cazurile de forță majoră Administratorul Site-ului și / sau operatorii, directorii, angajații, subunitățile, sediile secundare și reprezentanții săi, sunt exonerati total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.

 

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și să despăgubească integral pe Administratorul Site-ului și / sau pe operatorii, directorii, angajații, subunitățile, sediile secundare și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor, expertilor și consultantilor sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relationate cu orice alta acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a Serviciului/Site-ului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul/Site-ul.

 

5. Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea romana în vigoare. Orice litigiu nascut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabila. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competenta aflata în raza teritorială a municipiului București.

 

6. Modificarea Termenilor și Condițiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo alta formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptata deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și / sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

bottom of page